Kính gửi các Liên chi, chi đoàn, chi hội, CLB thực hiện đúng kế hoạch