QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CLB TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG

 

Điều 1. Tên gọi, mục đích, chức năng

1.     Tên gọi:CLB Tuyên truyền An toàn giao thông

2.     Quá trình thành lập: Thành lập ngày 01/09/2006

3.     Mục đích:

+ Tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên với nhiều phong trào hoạt động đa dạng, phong phú giúp các thành viên hình thành các kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống. 

+Hòa cùng phong trào tình nguyện của các tổ chức tình nguyện khác, qua đó phát huy tinh thần và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của sinh viên với xã hội.

+Tạo ra các chương trình hoạt động phong phú và bổ ích, phù hợp với nhu cầu lợi ích của sinh viên.

+Thúc đẩy thành viên hành động vì cộng đồng xã hội.

4.     Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng:

 - Đoàn kết, tập hợp, hướng dẫn, và tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên tham gia CLB và hoàn thiện các kỹ năng công tác xã hội và vì sự phát triển của bản thân.

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động, các sự kiện để tuyên truyền về An toàn giao thông và những vấn đề liên quan.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho các thành viên.
- Tham gia và thực hiện các hoạt động theo đề xuất của Đoàn Thanh niên và  Hội sinh viên Truờng đại học Y Duợc – Đại học Thái Nguyên.

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện

- Nâng cao tinh thần xung kích tình nguyện trong toàn thể sinh viên, đưa ra những hành động nhằm triển khai tư tưởng, kế hoạch của Hội sinh viên Việt Nam, Tỉnh hội, Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên và Hội sinh viên trường Đại học Y - Dược.

- Lập kế hoạch hoạt động tình nguyện do sinh viên tham gia.

- Kết hợp giữa lý thuyết và thực tế bằng các chuyến đi tham quan và các hoạt động xã hội tình nguyện.  

+Nhiệm vụ của CLB

- Tuyển chọn, kết nạp và tổ chức tốt đội ngũ; thực hiện tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng cho Thành viên về lối sống lành mạnh, đoàn kết, thân ái và nâng cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên với cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động tuyên tuyền An toàn giao thông.

 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

-Các cá nhân tự nguyện tham gia CLB,nhiệt tình trong công việc,nghiêm chỉnh chấp hành nội quy CLB. Mỗi thành viên phải tham gia trực ban ít nhất 4 buổi/tháng.  Nếu thành viên nào không tham gia vào các hoạt động của CLB sẽ bị BCN CLB xóa tên khỏi danh sách CLB

-CLB hoạt động trên nguyên tắc dân chủ,quản lý tập trung,công khai về tài chính.

-Tuân thủ pháp luật Nhà nước, các quy chế, quy định của trường,Hội sinh viên trường Đại học y dược Thái Nguyên.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

* Câu lạc bộ có các thành viên,trong đó BCN gồm:

                     - 1 Chủ nhiệm.

                     - 2 Phó Chủ nhiệm.

                     - 2 Ủy Viên.

STT
Chức vụ
Phân công nhiệm vụ
1
Chủ nhiệm
Quản lý chung
2
Phó chủ nhiệm
Đối ngoại,tổ chức hoạt động CLB
3
Phó chủ nhiệm
Giám sát hoạt động CLB
4
Ủy viên
Quản lý Ban Truyền thông, Ban Thi đua khen thưởng
5
Ủy viên
Quản lý ban Văn hóa, ban Tài chính.
*CLB Tuyên truyền ATGT gồm 4 Ban hoạt động:

- Ban Thi đua khen thưởng : Lên lịch trực cho các thành viên trực tại cổng Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên để đảm bảo trật tự ATGT  giờ cao điểm. Tổng hợp số ngày trực , quy đổi ra ngày tình nguyện cho các thành viên, có chế tài thưởng – phạt xứng đáng.

- Ban Truyền thông: tổ chức truyền thông An toàn giao thông  trên mạng xã hội và thực hiện Video tuyên truyền ATGT.

- Ban Văn hóa: tổ chức các sự kiện, các chương trình giao lưu của CLB.

- Ban Tài chính: Quản lý thu chi quỹ CLB.

Điều 4. Thành viên Câu lạc bộ tình nguyện

- Là sinh viên đang học tập tại Trường tán thành quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ, có đơn tự nguyện xin gia nhập, được sự chấp thuận của BCN Câu lạc bộ và được sự chuẩn y của Hội Sinh viên trường.

-  Khi được công nhận là thành viên của Câu lạc bộ, sinh viên gia nhập sẽ được hưởng quyền lợi và có trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ của thành viên theo quy định và được cấp thẻ thành viên Câu lạc bộ.

 

Điều 5. Nghĩa vụ và quyền lợi của thành viên Câu lạc bộ tình nguyện

- Quyền lợi của thành viên Câu lạc bộ: được tham gia vào các hoạt động chính thức của Câu lạc bộ, được tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban chủ nhiệm CLB; được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua kế hoạch tổ chức hoạt động của CLB. Được yêu cầu Ban chủ nhiệm giúp đỡ để phát huy những sáng kiến của mình và can thiệp khi quyền làm chủ tập thể bị xâm phạm. Những sinh viên tích cực tham gia các hoạt động và có nhiều đóng góp cho CLB sẽ được CLB đề nghị HSV Nhà trường, Nhà trường, Đoàn trường và các tổ chức Hội cấp trên khen thưởng. Các cán bộ tham gia Ban chủ nhiệm điều hành tốt hoạt động của CLB được ưu tiên khi xét khen thưởng.

-  Nghĩa vụ của thành viên Câu lạc bộ: Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của CLB, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ, tích cực tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ, tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng Câu lạc bộ hoạt động vững mạnh hơn, đáp ứng với nhu cầu chung của cộng đồng.Rèn luyện đạo đức tác phong, tuyên truyền vận động các thành viên khác tham gia sinh hoạt CLB, luôn quan tâm đến tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân, không ngừng học tập và rèn luyện bản thân

- Hội viên vi phạm Điều lệ, quy định của CLB; làm phương hại đến uy tín, danh dự CLB ,tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến xóa tên khỏi CLB hoặc đề nghị Nhà trường xử lý kỷ luật.

- Thành viên của Câu lạc bộ có nguyện vọng xin ra khỏi Câu lạc bộ phải có đơn gửi BCN Câu lạc bộ và được Hội sinh viên trường chấp nhận.

-  Việc quyết định khen thưởng và kỷ luật thành viên phải được Ban chủ nhiệm họp thông qua, công khai trước tất cả thành viên Câu lạc bộ và xin ý kiến Hội Sinh viên trường.

 

Điều 6. Tài chính của Câu lạc bộ

- Kinh phí hỗ trợ của Hội sinh viên Trường từ các hoạt động, theo chương trình năm học

- Thu từ các hoạt động gây quỹ của CLB, từ các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và ngoài trường, hội phí của thành viên CLB.

- Kinh phí hoạt động CLB được sử dụng để tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, các chương trình tập huấn của CLB và các hoạt động khác; được báo cáo hàng tháng lên Ban chấp hành Hội sinh viên trường và công khai trước CLB

- Các quyết định sử dụng tài chính của Câu lạc bộ sẽ do BCN quyết định và báo cáo với Hội Sinh viên trường. Trong trường hợp các khoản chi lớn trong thực hiện các kế hoạch, BCN phải xin ý kiến của Hội Sinh viên trường để được phê duyệt, hỗ trợ.

 

 Điều 7. Phạm vi điều chỉnh của quy chế

-  Quy chế có thể được điều chỉnh cho phù hợp dựa trên tình hình thực tế hoạt động của CLB nhưng không được trái quy chế này.

-  Đại hội thành viên của Câu lạc bộ có quyền quyết định điều chỉnh Quy chế cho phù hợp CLB và việc điều chỉnh chỉ có giá trị khi có trên hai phần ba số thành viên tán thành và được Hội sinh viên trường chuẩn y.

 

 Điều 8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực kể từ tháng 9 năm 2016 và hết hiệu lực khi CLB giải tán hoặc có Quy chế mới.