Đề nghị các đ/c thực hiện tốt các nội dung công việc trong lịch