QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CÂU LẠC BỘ THỂ THAO

 

Điều 1. Tên gọi, mục đích, chức năng

Tên gọi: Câu lạc bộ Thể thao

Mục đích:

- Tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên với nhiều phong trào hoạt động đa dạng, phong phú giúp các thành viên hình thành các kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống. 

- Hòa cùng phong trào tình nguyện của các tổ chức tình nguyện khác, qua đó phát huy tinh thần và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của sinh viên với xã hội.

- Tạo ra môi trường tập luyện thể dục thể thao phong phú và bổ ích, phù hợp với nhu cầu lợi ích của sinh viên.

- Thúc đẩy thành viên hành động vì cộng đồng xã hội.

Chức năng:

- Nâng cao sức khỏe, đạo đức, tác phong, tinh thần xung kích tình nguyện trong toàn thể sinh viên, đưa ra những hành động nhằm triển khai tư tưởng, kế hoạch của Hội sinh viên Việt Nam, Tỉnh hội, Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên và Hội sinh viên trường Đại học Y - Dược.

- Hướng dẫn thành viên tập luyện các môn thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và cầu lông.

- Tổ chức thành lập các đội tuyển thi đấu thể thao trong các giải thể thao trong và ngoài tỉnh, giao lưu với các CLB trong và ngoài trường.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

      Câu lạc bộ hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các thành viên, dân chủ trong hoạt động, quản lý tập trung; tuân thủ pháp luật Nhà nước, các quy chế, quy định của trường và phù hợp với chức năng - nhiệm vụ của Câu lạc bộ tình nguyện.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

- Câu lạc bộ là một bộ phận quan trọng trong tổ chức của Hội sinh viên và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hội sinh viên trường. Hội sinh viên trường quyết định thành lập, công nhận, giải tán, sát nhập các Câu lạc bộ tình nguyện.

 - Câu lạc bộ chịu sự phân công nhiệm vụ của Ban chấp hành Hội Sinh viên trường, của Ban chấp hành Đoàn trường và của Nhà trường.

- Cơ cấu tổ chức của Câu lạc bộ gồm Ban chủ nhiệm gồm 7 người và các thành viên.

- Câu lạc bộ được tổ chức và điều hành bởi Ban chủ nhiệm CLB và chịu sự giám sát, quản lý trực tiếp của Ban chấp hành Hội sinh viên Trường.

-  Ban chủ nhiệm gồm các thành viên do toàn thể thành viên Câu lạc bộ bầu ra (bằng hình thức phiếu bầu) và được Ban chấp hành Hội sinh viên Trường chuẩn y. Chủ nhiệm CLB là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Hội sinh viên trường về mọi hoạt động của Câu lạc bộ. Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm có thời gian là 1 năm (theo năm học), tùy theo năng lực, tinh thần, thái độ làm việc mà Ban chủ nhiệm có thể thay đổi để phục vụ tốt cho hoạt động chung.

-  Câu lạc bộ phân chia thành 3 đội tập luyện 3 môn thể thao: bóng đá, bóng chuyền và cầu lông

Điều 4. Thành viên Câu lạc bộ

- Là sinh viên đang học tập tại Trường tán thành quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ, có đơn tự nguyện xin gia nhập, được sự chấp thuận của BCN Câu lạc bộ và được sự chuẩn y của Hội Sinh viên trường.

-  Khi được công nhận là thành viên của Câu lạc bộ, sinh viên gia nhập sẽ được hưởng quyền lợi và có trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ của thành viên theo quy định và được cấp thẻ thành viên Câu lạc bộ.

Điều 5. Nghĩa vụ và quyền lợi của thành viên Câu lạc bộ tình nguyện

- Quyền lợi của thành viên Câu lạc bộ: được tham gia tập luyện môn thể thao mình yêu thích, tham gia các giải thể thao truyền thống tỉnh Thái Nguyên tổ chức, được tham gia vào các hoạt động chính thức của Câu lạc bộ, được tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban chủ nhiệm CLB; được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua kế hoạch tổ chức hoạt động của CLB. Được yêu cầu Ban chủ nhiệm giúp đỡ để phát huy những sáng kiến của mình và can thiệp khi quyền làm chủ tập thể bị xâm phạm. Những sinh viên tích cực tham gia các hoạt động và có nhiều đóng góp cho CLB sẽ được CLB đề nghị HSV Nhà trường, Nhà trường, Đoàn trường và các tổ chức Hội cấp trên khen thưởng. Các cán bộ tham gia Ban chủ nhiệm điều hành tốt hoạt động của CLB được ưu tiên khi xét khen thưởng.

-  Nghĩa vụ của thành viên Câu lạc bộ: Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, tập luyện của CLB, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ, tích cực tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ, tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng Câu lạc bộ hoạt động vững mạnh hơn, đáp ứng với nhu cầu chung của cộng đồng. Rèn luyện đạo đức tác phong, tuyên truyền vận động các thành viên khác tham gia sinh hoạt CLB, luôn quan tâm đến tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân, không ngừng học tập và rèn luyện bản thân

- Hội viên vi phạm Điều lệ, quy định của CLB; làm phương hại đến uy tín, danh dự CLB ,tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến xóa tên khỏi CLB hoặc đề nghị Nhà trường xử lý kỷ luật.

- Thành viên của Câu lạc bộ có nguyện vọng xin ra khỏi Câu lạc bộ phải có đơn gửi BCN Câu lạc bộ và được Hội sinh viên trường chấp nhận.

-  Việc quyết định khen thưởng và kỷ luật thành viên phải được Ban chủ nhiệm họp thông qua, công khai trước tất cả thành viên Câu lạc bộ và xin ý kiến Hội Sinh viên trường.

 Điều 6. Tài chính của Câu lạc bộ

- Kinh phí hỗ trợ của Hội sinh viên Trường từ các hoạt động, theo chương trình năm học.

- Thu từ các hoạt động gây quỹ của CLB, từ các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và ngoài trường.

- Câu lạc bộ không thu phí từ các thành viên trong Câu lạc bộ.

- Kinh phí hoạt động CLB được sử dụng để tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, các chương trình tập huấn, thi đấu của CLB và các hoạt động khác; được báo cáo hàng tháng lên Ban chấp hành Hội sinh viên trường và công khai trước CLB

-  Các quyết định sử dụng tài chính của Câu lạc bộ sẽ do BCN quyết định và báo cáo với Hội Sinh viên trường. Trong trường hợp các khoản chi lớn trong thực hiện các kế hoạch, BCN phải xin ý kiến của Hội Sinh viên trường để được phê duyệt, hỗ trợ.

 Điều 7. Phạm vi điều chỉnh của quy chế

- Quy chế được áp dụng đối với CLB Thể thao – Đại học Y Dược Thái Nguyên.

-  Đại hội thành viên của Câu lạc bộ có quyền quyết định điều chỉnh Quy chế cho phù hợp CLB mình và việc điều chỉnh chỉ có giá trị khi có trên hai phần ba số thành viên tán thành và được Hội sinh viên trường chuẩn y.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Câu lạc bộ tình nguyện giải tán hoạt động hoặc được thay bằng Quy chế mới.