Trân trọng kính mời các Thầy Cô, các đ/c đoàn viên xem tại:

https://www.youtube.com/watch?v=Qn0Kg0lt_a8