ĐOÀN TNCS HỒ CHỈ MINH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC  THÁI NGUYÊN


(Dự thảo)

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ CỰU CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

 

I. Tôn chỉ mục đích

Điều 1: Câu lạc bộ Cựu cán bộ Đoàn - Hội trường Đại học Y Dược Thái Nguyên là câu lạc bộ của những cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên qua các nhiệm kỳ (sau đây xin gọi là "Câu lạc bộ cán bộ Đoàn - Hội các thời kỳ trường Đại học Y Dược Thái Nguyên").

Điều 2: Hoạt động của Câu lạc bộ nhằm gắn kết các thế hệ cán bộ Đoàn - Hội ; tô thắm thêm truyền thống công tác Đoàn, phong trào thanh niên và Hội sinh viên nhà trường ; góp phần nhỏ bé tôn thêm vị thế của nhà trường trong sự nghiệp đào tạo và xã hội.

Điều 3: Câu lạc bộ do Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Y Dược Thái Nguyên thành lập, công nhận và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản. Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy định của Đoàn, Hội và của nhà trường.

Văn phòng Đoàn trường là nơi thường trực của Câu lạc bộ.

II. Đối tượng tham gia

Điều 4: Các đồng chí trong các diện sau đây nếu tán thành quy chế và tự nguyện tham gia đều được xem xét, công nhận là Hội viên:

- Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường các nhiệm kỳ.

- Ùy viên Ban chấp hành  Hội sinh viên trường các nhiệm kỳ.

- Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường đương nhiệm.

- Cán bộ văn phòng đoàn các thời kỳ.

III. Quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên

Điều 5: Hội viên được tham gia sinh hoạt ; tham gia các hoạt động do Câu lạc bộ tổ chức; được trân trọng phát huy các giá trị phẩm chất của một cán bộ Đoàn - Hội trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên, thân ái, sẻ chia, động viên, khuyến kích mọi thành viên trong Câu lạc bộ tiếp tục vươn tới các giá trị tốt đẹp mới.

Đóng hội phí theo quy định của Quy chế.

IV. Tổ chức hoạt động

Điều 6: Câu lạc bộ có một ban chủ nhiệm, làm nhiệm vụ quản lý, điều hành và tổ chức mọi hoạt động. Ban chủ nhiệm có từ 7 đến 9 thành viên (số lượng cụ thể do Hội nghị toàn thể nhiệm kỳ quyết định).

- Ban chủ nhiệm bao gồm 1 chủ nhiệm, 2 phó chủ nhiệm, 1 ủy viên thủ quỹ và các ủy viên khác.

- Ban chủ nhiệm do Hội nghị toàn thể Câu lạc bộ bầu hoặc hiệp thương cử ra. Chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm và ủy viên thư ký có thể do Hội nghị toàn thể bầu trực tiếp hoặc Ban chủ nhiệm hop phân công, sau đó thông báo cho hội nghị.

- Nhiệm kỳ hoạt động của Ban chủ nhiệm là 2,5 năm.

Điều 7: Câu lạc bộ sinh hoạt tập trung mỗi năm hai kỳ vào tháng 3 và tháng 9. Tùy theo đặc thù mỗi năm hoặc theo đề xuất của Hội viên, địa điểm tập trung sinh hoạt định kỳ có thể thay đổi ở các tỉnh, thành khác nhau.

Ban chủ nhiệm sẽ họp thống nhất và thông báo địa điểm, nôi dung, kinh phí cho các thành viên trước ít nhất 20 ngày. Mỗi thành viên cần phải phản hồi thông tin khẳng định sự hiện diện về văn phòng đoàn (nơi thường trực) ít nhất 7 ngày trước khi ngày khai mạc hội nghị.

Điều 8: Các nội dung hoạt động của Câu lạc bộ bao gồm:

- Tập trung sinh hoạt tập thể để trao đổi tọa đàm.

- Tổ chức các Hành trình về nguồn, tham quan du lịch.

- Tổ chức cho các hội viên viết bài về những sự kiện "Ký ức không thể nào quên" vào các dịp kỷ niệm lớn của nhà trường; tham gia các diễn đàn của tuổi trẻ nhà trường khi được Ban thường vụ Đoàn trường mời thỉnh.

- Thăm hỏi động viên lúc vui, buồn, ốm đau nặng hoặc phúng viếng lúc lâm chung, cũng như tổ chức mừng thọ khi hội viên 70, 75, 80, 85, 90,….tuổi.

V. Quỹ của Câu lạc bộ

Điều 9: Quỹ của Câu lạc bộ được hình thành từ nguồn thu hội phí của hội viên và sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm.

- Mỗi hội viên đóng hội phí, mỗi năm ít nhất 100.000 đồng.

- Quỹ Câu lạc bộ được chi phục vụ các hoạt động của Câu lạc bộ và được báo cáo công khai tại các kỳ sinh hoạt tập trung của câu lạc bộ.

VI. Hiệu lực thi hành

Điều 10: Quy chế này được Hội nghị toàn thể Câu lạc bộ biểu quyết thông qua ngày 02 tháng 9 năm 2016 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi Hội nghị bế mạc.

Chỉ hội nghị toàn thể nhiệm kỳ của Câu lạc bộ mới có thẩm quyền sửa đổi nội dung quy chế.

 

                                                  Thái Nguyên, ngày  02   tháng  9  năm 2016

                                                                                T/M BAN CHỦ NHIỆM CLB

                                                                            Chủ nhiệm