QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ TNTN VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 

1. Điều 1: Tên gọi, mục đích, chức năng.

1.1. Tên gọi: Câu lạc bộ TNTN Vận Động Hiến Máu Nhân Đạo

1.2. Mục đích

-         Tạo môi trường cho sinh viên được thể hiện năng khiếu của mình với các hoạt động tuyên truyền vận động hiên máu

-         Giúp các thành viên hình thành các kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống.

-         Hòa cùng phong trào tình nguyện của các tổ chức tình nguyện khác, qua đó phát huy tinh thần và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của sinh viên đối với xã hội.

-         Tạo ra các chương trình hoạt động phong phú, bổ ích và phù hợp với lợi ích của sinh viên

-         Thúc đẩy các thành viên hành động vì cộng đồng.

1.3. Chức năng:

- Vận đông sinh viên, cán bộ nhà trường, người dân tham gia hiến máu nhân đạo

- Tổ chức các chương trình hiến máu nhân đạo

     2. Điều 2: Nguyên tắc hoạt động

Câu lạc bộ TNTN Vận Động Hiến Máu Nhân Đạo hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các thành viên , dân chủ trong hoạt động, quản lý tập trung.

Tuân thủ pháp luật nhà nước, các quy chế, quy định của trường và phù hợp với chức năng- nhiệm vụ của Câu lạc bộ TNTN Vận Động Hiến Máu Nhân Đạo.

3. Điều 3: Cơ cấu tổ chức

-         CLB TNTN Vận Động Hiến Máu Nhân Đạo gồm Ban chủ nhiệm, Ban cố vấn. ban thư kí, ban hiến máu cấp cứu, ban tài chính, ban truyền thông và các thành viên.

-         Ban chủ nhiệm gồm các thành viên do toàn thể thành viên CLB bầu ra và được Ban chấp hành HSV trường chuẩn y. Chủ nhiệm CLB TNTN Vận Động Hiến Máu Nhân Đạo là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước nhà trường và Hội sinh viên trường về mọi hoạt động của CLB. Nhiệm kỳ của BCN có thời gian là 1 năm theo năm học. Tùy theo năng lực, tinh thần, thái độ làm việc mà BCN có thể thay đổi để phục vụ tốt hoạt động chung.

4. Điều 4: Thành viên của Câu lạc bộ TNTN Vận Động Hiến Máu Nhân Đạo.

-         Là sinh viên đang học tập tại trường tán thành quy chế và hoạt động của CLB. Có dơn xin tự nguyện gia nhập và được sự chấp thuận của BCN, được sự chuẩn y của HSV trường.

-         Khi được công nhận là thành viên của CLB, sinh viên gia nhập sẽ được hưởng quyền lợi và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của thành viên theo quy định và được cấp thể thành viên CLB.

5. Điều 5: Nghĩa vụ và quyền lợi của thành viên CLB TNTN Vận Động Hiến Máu Nhân Đạo:

-         Quyền lợi của thành viên CLB: Được tham gia và các hoạt động chính thức của CLB. Được tham gia ứng cử và bầu cử vào BCN CLB. Được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua kế hoạch tổ chức hoạt động của CLB. Được yêu cầu BCN giúp đỡ để phát huy những sáng kiến của mình và can thiệp khi quyền làm chủ tập thể bị xâm phạm. Những sinh viên tích cực tham gia các hoạt động của CLB và có nhiều đóng góp cho CLB sẽ được CLB đề nghị HSV nhà trường, Đoàn trường và các tổ chức, hội cấp trên khen thưởng. Các cán bộ tham gia BCN điều hành tốt hoạt động của CLB được ưu tiên xét khen thưởng.

-         Nghĩa vụ của thành viên CLB: Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của CLB, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động của CLB. TÍch cực tham gia các hoạt động , tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng CLB hoạt động vững mạnh hơn. Đáp ứng với nhu cầu chung của cộng đồng. Rèn luyện đạo đức tác phong, tuyên truyền vận động các thành viên khác tham gia sinh hoạt CLB. Luôn quan tâm đến tập thể. Đặt lợi ích của tập thể lên trên lợp ích cá nhân. Không ngừng học tập và rèn luyện bản thân.

-         Hội viên vi phạm Điều lệ, quy định của CLB, làm phương hại đến uy tín, danh dự của CLB tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ khiển trách- cảnh cáo đến xóa tên khỏi CLB hoặc đề nghị Hội sinh viên trường có hình thức kỷ luật.

-         Thành viên CLB có nguyện vọng xin ra khỏi CLB phải có đơn gửi BCN và được HSV chấp thuận.

-         Việc quyết định khen thưởng và kỷ luật thành viên phải được BCN họp thông qua, công khai trước tất cả thành viên CLB và xin ý kiến của HSV trường.

6. Điều 6: Tài chính của Câu lạc bộ

-         Kinh phí hỗ trợ của HSV trường từ các hoạt động theo chương trình năm học

-         Thu từ các hoạt động gây quỹ của CLB, từ các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong nhà trường.

-         Câu lạc bộ thu phí từ các thành viên CLB

-         Kinh phí của CLB được sử dụng để tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, các chương trình tập huấn của CLB và các hoạt động khác. Được báo cáo hàng tháng lên Ban chấp hành HSV trường và công khai trước CLB.

-         Các quyết định sử dụng tài chính của CLB sẽ do BCN quyết định và báo với HSV trường.  Trong trường hợp các khoản chi lớn trong thực hiện các kế hoạch, BCN phải xin ý kiến của HSV trường để phê duyệt, hỗ trợ.

7. Điều 7: Phạm vi điều chỉnh của quy chế

-         Quy chế này áp dụng chung cho các đội trong CLB TNTN Vận Động Hiến Máu Nhân Đạo. Quy chế có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các hoạt động của CLB nhưng không được trái quy chế này.

-         Đại hội thành viên của CLB có quyền quyết định điều chỉnh quy chế cho phù hợp với CLB và việc điều chỉnh chỉ có giá trị khi có trên 2/3 số thành viên tán thành và được HSV trường chuẩn y.

8. Điều 8: Hiệu lực của quy chế

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi CLB giải tán hoạt động hoặc được thay bằng quy chế mới.