Chi tiết xem tại: 

http://ims.vast.ac.vn/vn/Tin-tuc-Su-kien/Tin-tuc/THONG-BAO-HOC-BONG-Vallet2016.aspx