Quy trình tiến hành:

1. Từng cá nhân tự báo cáo theo file mẫu, nộp báo cáo và minh chứng (Hình ảnh, giấy chứng nhận ...) cho chi đoàn tổng hợp

2. Chi đoàn xét, nộp báo cáo tổng hợp cho liên chi đoàn

3. Liên chi đoàn họp xét, tổng hợp kết quả của toàn Liên chi nộp về đoàn trường. Hạn cuối: 15/5/2016