TÀI LIỆU BỘ 200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÌM HIỂU VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Nguyễn Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Véc Xây vào ngày tháng năm nào?

            A. 18/6/1917

            B. 18/6/1918

C. 18/6/1919

D. 18/6/1920

2. Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin vào lúc nào?

            A. 7/1917

B. 7/1918

C. 7/1920

D. 7/1922

3.  Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp khi nào?

            A. 12/1918

B. 12/1919

C. 12/1920

4. Báo Le Paria do Nguyễn Ái Quốc đồng sáng lập, ra số đầu tiên lúc nào ?

            A. 30/12/1920

            B. 1/4/1921

C. 1/4/1922

D. 1/4/1923

5. « Luận cương của Lênin làm tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyến Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu ?

A. Luôn Đôn, Anh

B. Quảng Châu, Trung Quốc

C. Paris, Pháp

D. Maxcơva, Liên Xô

6. Nguyễn Ái Quốc viết bài «Lênin và các dân tộc thuộc địa’’ đăng trên báo nào?

            A. Pravda

            B. Le Paria

            C. Nhân đạo

            D. Thanh niên

7. Nguyễn Ái Quốc viết bài «Lênin và các dân tộc thuộc địa’’ khi đang ở đâu ?

            A. Trung Quốc

            B. Việt Nam

            C. Pháp

            D. Liên Xô

8. Ngay sau khi tới Quảng Châu, năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư về Maxcơva, cho những đâu ?

            A. Quốc tế cộng sản

            B. Tổng thư ký Quốc tế nông dân

            C. Ban biên tập tạp chí Rabotnhitxa

            D. Tất cả các nơi trên

9. Hồ Chí Minh đã cải tổ Tâm Tâm xã thành Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm nào?

            A. 1923

            B. 1924

C. 1925

D. 1927

10. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào thời gian nào ?

            A. 6/1924

            B. 6/1925

C. 6/1927

D. 6/1929

11. Tác phẩm «Bản án chế độ thực dân Pháp’’ được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam bằng tiếng nào ?

            A. Tiếng Nga

            B. Tiếng Việt

            C. Tiếng Anh

            D. Tiếng Pháp

12. Bản chất của chủ nghĩa tư bản « là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địA. nếu muốn giết con đỉa ấy , người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra » câu nói đó trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc ?

            A. Con rồng tre

            B. Bản án chế độ thực dân Pháp

            C. Đường cách mệnh

            D. Lênin và các dân tộc phương Đông

13. Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức «  Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức » vào năm nào ?

            A. 1921

            B. 1922

            C. 1925

            D. 1927

14. Tại Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam, đó là vào những năm nào ?

            A. 1923-1924

            B. 1924-1926

            C. 1925-1927

            D. 1927-1929

15. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì ?

            A. Bản án chế độ thực dân Pháp

            B. Con rồng tre

            C. Lênin và  phương Đông

            D. Đường cách mệnh

16. Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận điểm nổi tiếng của V. I. Lênin : "không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động ... chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong" câu nói được ghi ở trang đầu tiên của cuốn sách nào ?

A. Bản án chế độ thực dân Pháp

            B. Nhật ký trong tù Việt Nam

            C. Đường cách mệnh

D. Lênin và các dân tộc thuộc địa

17.  "Công nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ, ... là bầu bạn cách mệnh của công nông". Nguyễn Ái Quốc viết câu đó trong tác phẩm nào?

A. Bản án chế độ thực dân Pháp

            B. Nông dân Trung Quốc

            C. Lênin và phương Đông

            D. Đường cách mệnh

18. “ Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thì vận động  và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vo sản giai cấp mọi nơi”. Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

A. Đường cách mệnh

            B. Sửa đổi đường lối làm việc

            C. Đây “công lý” của thực dân Pháp ở Đông Dương

19. “Hai trăm thanh niên trong 1 tỉnh ở Nam Kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả 2 người bạn của họ bị bắt… họ đã thắng lợi. Lần đầu tiên việc đó được thấy ở Đông Dương . Đó là dấu hiệu của thời đại” . Câu đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong báo cáo hay tác phẩm nào?

A. Bản án chế độ thực dân Pháp

            B. Đường cách mệnh

            C. Báo cáo về tình hình Đông Dương tháng 11 và tháng 12 năm 1924

            D. Thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân

20. Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát vào năm nào?

            A. Năm 1921

            B. Năm 1925

            C. Năm 1929

            D. Năm 1945

21. Cuốn “Đường cách mệnh” tập hợp các bài giảng cảu Nguyễn Ái Quốc tại các khoá huấn luyện chính trị được xuất bản tại đâu?

            A. Pháp

            B. Liên Xô

            C. Việt Nam

            D. Trung Quốc

22. Nguyễn Ái Quốc chủ trương ra tờ báo “Lính cách mệnh” nhằm tuyên truyền giác ngộ binh lính người Việt Nam vào thời gian nào?

            A. Tháng 2/1923           

            B. Tháng 2/1927          

            C. Tháng 2/1935           

            D. Tháng 2/1947

23. Nguyễn Ái Quốc được Trương Vân Lĩnh, một người Việt Nam tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố đang làm việc ở sở công an của chính quyền Tưởng Giới Thạch đến báo tin “chúng sắp bắt anh đấy” vào thời gian nào?

            A. 5/1925

            B.5/1926          

            C. 5/1927

            D. 5/1928

24. “ Chỉ có tầng lớp sinh viên là có thể nghe thấy những hồi âm của phong trào cách mạng ở phương Tây. Chỉ có họ mới có thể nhìn thấy , suy ngẫm , so sánh và hiểu vấn đề. Vì vậy, họ là những người đầu tiên tham gia đấu tranh”. Nguyễn Ái Quốc viết điều đó trong tác phẩm nào?

            A. Bản án chế độ thực dân Pháp

            B. Đường cách mệnh

            C. Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc

            D. Lênin và phương Đông

25. Nguyễn Ái Quốc viết 1 bức thư gửi cho 1 cán bộ của Quốc tế Cộng sản có đoạn viết “đồng chí có thể hình dung nơi tôi đang sống trong một tình trạng tinh thần và vật chất như thế nào không: biết là có nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, ăn không ngồi rồi, không có tiền, sống ngày nào hay ngày ấy mà không được phép hoạt động…” bức thư đó Nguyễn Ái Quốc viết khi nào?

            A. 4/1925         

            B. 4/1928

            C.4/1930

            D.4/1937

26. Nguyễn Ái Quốc xuất hiện ở Bản Đông miền Trung nước Xiêm vào thời gian nào?

            A. 7/1925

            B.7/1926

            C. 7/1927

            D. 7/1928

27.  Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc chuẩn bị cho Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam vào thời gian nào?

            A. 12/1927       

            B. 12/1928

            C.12/1929

            D. 12/1930

28. Ngày 1/5/1930 Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?

            A. Trung Quốc  

            B. Xiêm

            C.Xing ga po

            D.Liên Xô

29. Khi bị bắt, Hồ Chí Minh mang thẻ căn cước có tên là gì?

            A. Lý Thuỵ        

            B. Tống Văn Sơ

            C.Hồ Quang

30. Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Công lúc nào?

A. 6/1930         

            B. 6/1931

            C.6/1932

            D.6/1933

31. Hồ Chí Minh bị thực dân Anh giam giữ ở Hồng Công lúc nào?

A. 6/1931 – 1/1932        

            B. 6/1931 – 1/1933

            C. 6/1931 – 1/1934

            D. 6/1931 – 1/1935

32. Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ái Quốc ra khỏi nhà tù của thực dân Anh ở Hồng Công:

            A. Tô mát Xautôn (Phó Thống đốc Hồng Công)   

            B. Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi)

            C.Luật sư Nôoen Prit

33.  Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửi một đồng chí ở Quốc tế cộng sản yêu cầu được giao công việc sau một số năm ở tình trạng không hoạt động, kể từ khi bị Anh bắt giam ở Hồng Kông: Bức thư đó viết lúc nào ?

A. 6/1935         

            B. 6/1938

            C.6/1939

            D.6/1941

34. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra nhóm bí mật và chọn 1 số người làm đảng viên dự bị của Cộng sản Đảng. Những người có tên dưới đây ai là Đảng viên dự bị của Cộng sản Đảng?

A. Lê Hồng Sơn

            B. Hồ Tùng Mậu

            C. Lê Hồng Sơn

            D.Tất cả những người trên

35. Từ tháng 10/1934 đến hết năm 1935 , Hồ Chí Minh học ở trường Quốc tế Lênin. Lúc này, Bác lấy tên là gì?

A. Thầu Chín    

            B. Lin

            C.Vương

            D.Hồ Quang

36. Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên tờ báo công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1/1939. Đó là báo nào?

            A. Dân chúng   

            B. Tiếng nói của chúng ta

            C.Cứu quốc

            D.Cờ giải phóng

37. Đầu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử 2 người đi diên An học trường quân chính và Người dặn đi dặn lại rằng: “cố gắng học thêm quân sự”

            A. Phùng Chí Kiên và Võ Nguyên Giáp   

            B. Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng

            C.Phạm Văn Đồng và Vũ Anh

            D.Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn

38. Địa danh đầu tiên được Hồ Chí Minh đặt chân đến khi mới về nước , tại cột mốc 108 trên biên giới Việt-Trung thuộc huyện nào của tỉnh Cao Bằng?

A. Hoà An        

            B. Hà Quảng

            C.Nguyên Bình

            D.Trà Lĩnh

39. Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng Mặt trận Việt Minh đầu tiên ở tỉnh nào?

            A. Thái Nguyên

            B. Tuyên Quang

C. Cao Bằng

D. Lạng Sơn

40. Tại Pác Bó, Hồ Chí Minh đã dịch ra tiếng Việt cuốn sách nào để làm tài liệu huấn luyện cán bộ?

            A. Tư bản

            B. Lịch sử Đảng Cộng sản Nga

            C. Chiến tranh và hoà bình

            D. Đội du kích bí mật

41. Về đến Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đã dung bí danh gì để hoạt động cách mạng?

            A. Thầu Chín

            B. Già Thu

            C. Lý thuỵ

            D. Vương Đạt Nhân

42. Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc viết: “Dân ta phải biết sử tA. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” ở trong tác phẩm nào?

            A. Đường cách mệnh

            B. Lịch sử nước ta      

            C. Bài ca du kích

            D. Kèn gọi lính

43. “Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thảy”. Đó là khẳng định cuả Hội nghị Trung ương nào?

            A. Hội nghị TW 6 (11/1939)

            B. Hội nghị TW 7(11/1940)

            C. Hội nghị TW 8 (5/1941)

44. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được lấy tên là” Việt Nam độc lập đồng minh”, gọi tắt là “Việt Minh”. Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào?

            A.19/5/1941

            B. 20/5/1941

            C.25/10/1941

            17/10/1942

45. Hồ Chí Minh bị chính quyền Quốc dân Đảng Trung Hoa bắt và giam giữ trong thời gian nào?

            A. 8/1942 – 1/1943

            B. 8/1942 – 6/1943

            C. 8/1942 – 9/1943

            D. 8/1942 – 8/1944

46. Thời gian bị giam giữ trong các nhà tù ở Quảng Tây, Hồ Chí Minh đã viết tập “ Nhật ký trong tù”. Tập thơ đó có bao nhiêu bài?

            A. 34 bài

            B. 134 bài

            C. 234 bài

            D. 334 bài

47. Bài thơ “ Gạo đem vào giã bao đau đớn. Gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống trên đời người cũng vậy. Gian nan rèn luyện mới thành công” ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

            A. Ca binh lính

            B. Bài ca du kích

            C. Nhật ký trong tù

            D. Ca sợi chỉ

48. Trong thời gian hơn một năm, chính quyền Tưởng Giới Thạch đã giải  Hồ Chí Minh qua mấy nhà tù ở 13 huyện thuộc tỉnh Quảng  Tây?

A. 20 nhà tù

            B. 30 nhà tù

            C. 35 nhà tù

            D. 40 nhà tù

49. “ Cơ hội cho dân ta giải phóng ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữA. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh”. Câu nói đó được Hồ Chí Minh nói vào thời gian nào?

A. 10/1941       

            B. 10/1942

            C.10/1943

            D. 10/1944

50. Hồ Chí Minh lấy bí danh “Ông Ké” từ khi nào?

            A. Năm 1943

B. Năm 1944

C. Năm 1945

D. Năm 1946

51. Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc hành trình Bác Pó về Tân Trào vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 4/5/1942

B. Ngày 4/5/1943

C. Ngày 4/5/1944

D. Ngày 4/5/1945

52. Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 9/3/1945

B. Ngày 13/8/1945

C. Ngày 19/8/1945

D. Ngày 28/8/1945

53. “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Lời kêu gọi đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

A.5/1941

B.8/1945

C.9/1945

D.12/1946

54. Tối ngày 12/8/1945 Hồ Chí Minh nhận được tin Nhật chấp nhận ngừng bắn qua kênh thông tin nào?

A. Máy bộ đàm

B. Liên lạc viên

C. Đài thu thanh

D. Thư

55. “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập” câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

A. Tháng 5/1941

B. Tháng 8/1945

C. Tháng 9/1945

D.Tháng 12/1946

56. Cuối tháng 7/1945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”. Ai đã được Bác trực tiếp truyền đạt chỉ thị này?

A. Phạm Văn Đồng

B. Đặng Văn Cáp

C. Võ Nguyên Giáp

D. Hoàng Quốc Việt

57. “ Hỡi đồng bào yêu quý. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Đoạn văn trên trích từ văn kiện nào?

A. Quân lệnh số 1 của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc

B. Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Hồ Chí Minh

C. Hiệu triệu Tổng khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh

D. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh

58. Hồ Chí Minh đã soạn thảo Tuyên ngôn độc lập tại nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội vào lúc nào?

A. 14-20/8/1945

B. 20-22/8/1945

C. 22-25/8/1945

D. 28-29/8/1945

59. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào?

A. Tuyên ngôn độc lập 1945

B. Đường cách mệnh

C. Bản án chế độ thực dân Pháp

D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

60. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh

A. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa

B. Tuyên ngôn độc lập 1945

C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

D. Thư gửi đồng bào Nam Bộ

61. Ngày 11/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự lễ lên đường của đoàn quân tiễu trừ giặc đói diễn ra ở đâu?

A. Bắc Bộ Phủ, Hà Nội

B. Nhà hát lớn Hà Nội

C. Trường Đại hoc Việt nam

62. Bác Hồ viết” Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập, một trong những công việc phải được thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí… Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới”. Đoạn văn trích trên từ văn bản nào của Hồ Chí Minh?

A. Chống nạn thất học

B. Sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ

C. Sắc lệnh thiết lập Hội đồng cố vấn học chính

D. Đời sống mới

63. Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ban hành Sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ lúc nào?

A. 4/10/1945

B. 6/9/1945

C. 19/8/1945

D. 26/9/1945

64. Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà dưới sự chủ toạ của Hồ Chí Minh, Người đã nói: “ Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng tA. Hơn 90% đồng bào chúng ta mù chữ… một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. vì vậy, tôi đề nghị mở chiến dịch để chống nạn mù chữ”. Phiên họp đó diễn ra lúc nào?

A. 6/9/1945

B. 3/9/1945

C. 8/9/1945

D. 10/9/1945

65. Sáng 3/9/ 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở đâu?

A. nhà hát lớn

B. Phủ chủ tịch

C. Bắc Bộ phủ

D. Đình làng Đình Bảng

66. "Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước". Đây là đoạn văn trích trong bức thư nào của Hồ Chí Minh ?

A. Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (10/1945)

B. Thư gửi đồng bào Nam Bộ (1/6/1946)

C. Gửi đồng bào Nam Bộ (26/9/1945)

D. Thư gửi các học sinh (9/1945)

67. Câu nói: "Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữA. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo" được trích trong thư Bác Hồ gửi đồng bào toàn quốc kêu gọi ra sức cứu đối vào ngày tháng năm nào ?

A. 5/9/1945

B.23/9/1945

C.28/9/1945

D. 6/1/1946

68. Ngày 5/11/1945, Hồ Chí Minh đã dự Lễ khai mạc “ Ngày kháng chiến” của nhân dân thủ đô ở đâu?

A. Quảng trường Ba Đình

B. Nhà hát lớn

C. Bắc Bộ Phủ

D. Khu Việt Nam học xá

69. "Đã hơn một tháng nay anh chị em đã chiến đấu cực kỳ anh dũng. Toàn thể đồng bào Việt Nam đều cảm động. Những gương hy sinh anh dũng của các bạn đã sáng dọi khắp nướC. Những chiến công oanh liệt của các bạn đã làm cho toàn thể đồng bào thêm kiên quyết”. Đoạn trích này trong thư Hồ Chí Minh gửi cho mơi nào?

A.  Nhân dân Hải Phòng

B. Thanh niên Nam Bộ

C. Đồng bào Tây Nguyên

D. Nhân dân Sài Gòn- Gia Định

70. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ tặng đồng bào miền Nam danh hiệu gì vào tháng 12/1946?

A. Sản xuất giỏi

B. Kháng chiến anh dũng

C. Thành đồng Tổ quốc

D. Cả 3 danh hiệu trên

71. Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ Liên hiệp lâm thời và cùng Chính phủ ra mắt đồng bào vào thời gian nào?

A. Ngày 1/1/1946

B. Ngày 6/1/1946

C. Ngày 2/3/1946

D. Ngày 5/11/1946

72. Trong lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, Hồ Chí Minh viết: “Ngày mai, là một ngày cả quốc dân ta lên con đường mới mẻ… vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”. Lời kêu gọi đó được Hồ Chí Minh viết vào ngày nào?

A. Ngày 1/1/1946

B. Ngày 5/1/1946

C. Ngày 6/1/1946

D. Ngày 19/12/1946

73. Mùa xuân năm 1946, nói chuyện với linh mục Hồ Ngọc Cẩm (giáo phận Bắc Ninh), Hồ Chí Minh có nhắc đến một giáo dân yêu nước: “ Tuy ông được sang Pháp học tập , lại từng làm việc cho Soái phủ Pháp mấy năm ở Sài Gòn. Thế mà ông ta đã gửi lên triều đình Tự Đức nhiều bản sớ tấu bàn làm việc chỉnh tu võ bị, canh tân đất nướC. Ngày ấy, triều đình không lắng nghe ông tA. Giá như biết làm theo một số điều kiến nghị ấy thì chắc cũng đã bớt được nhiều khó khăn”. Giáo dân ấy là ai?

A. Nguyễn Xuân Ôn

B. Bùi Viện

C. Nguyễn Trường Tộ

D. Nguyễn Trọng Hợp

74. Ai là người được Chủ tịch Hồ Chí Minh uỷ nhiệm vào Nam Bộ với đoàn đại biểu Pháp để giải thích và thi hành Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946?

A. Phạm Văn Đồng

B. Huỳnh Văn Tiểng

C. Hoàng Quốc Việt

D. Hai người B và C

75. Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 21/11/1946

B. Ngày 19/5/1954

C. Ngày 19/5/1960

D. Ngày 19/5/1969

76. “Tôi có thể tuyên bố trước quốc hội rằng, Chính phủ này tỏ rõ cái tinh thần quốc dân liên hiệp… Chính phủ này là Chính phủ toàn quốc , có đủ nhân tài Trung, Nam, Bắc tham gia”. Đó là lời tuyên bố của Hồ Chí Minh sau khi thành lập Chính phủ mới, không có bọn phản động tham giA. Chính phủ đó được thành lập lúc nào?

A. Tháng 9/1945

B. Tháng 12/1945

C. Tháng 3/1946

D. Tháng 11/1946

77. “Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới biết dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do… Chính phủ cố gắng làm theo đúng ba chính sách: dân sinh, dân quyền và dân tộc”. Đó là trích lời phát biểu của Hồ Chí Minh trong kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá I thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước tA. Kỳ họp đó diễn ra lúc nào?

A. Tháng 1/ 1946

 B. Tháng 3/1946

C. Tháng 11/1946

D. Tháng 12/1946

78. “Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. Câu nói này của Hồ Chí Minh được trích ra từ văn kiện nào?

A. Bài nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Pháp

B. Thư đồng bào Nam Bộ (31/5/1946)

C. Lời kêu gọi Kiều bào Việt Nam ở Pháp

D. Trả lời phóng viên hãng thông tấn A.F.P

79. "Cả cuộc đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân… Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đich, làm cho ích quốc lợi dân". Câu nói trên trích từ bài nói chuyện của Hồ Chí Minh trước khi Người sang thăm nước Pháp. Buổi mít tinh đó được tổ chức tại Hà Nội ngày nào:

A. 29/5/1946

B. 1/6/1946

C. 30/5/1946

D. 31/5/1946

80. "Tôi, Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời đã cùng đồng bào chiến đấu cho độc lập của Tổ quốc. Tôi thà chết chứ không bao giờ bán nước" là câu nói của Hồ Chí Minh về Hiệp định sơ bộ mồng 6/3 trong cuộc mít tinh của nhân dân thủ đô tại?

A. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

B. Nhà hát lớn Hà Nội

C. Bắc Bộ phủ, Hà Nội

D. Tân Trào, Tuyên Quang

81. Để tìm kiếm nhân tài cho đất nước Hồ Chí Minh đã viết bài Tìm người tài đức trong đó có đoạn: "E vì Chính phủ không nghe đến, không nhìn khắp, đến nỗi các bậc tài đức không thể xuất thân". Hãy cho biết bài báo này được đăng trên tờ báo nào?

A. Báo Thanh niên

B. Báo Cứu quốc

C. Báo Phụ nữ

D. Báo Sự thật

82. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu chuyển đến ở và làm việc tại làng Vạn Phúc, Hà Đông từ khi nào?

A. Ngày 6/1/1946

B. Ngày 3/12/1946

C. Ngày 22/12/1946

D. Ngày 10/9/1947

83. Ngày 28/1/1946, Hồ Chí Minh viết một bài đăng báo Cứu quốc, có đoạn viết: "Tôi phải nói thật: những sự thành công là nhờ các đồng chí cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi. Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, Nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi". Bài báo đó có tên là gì?

A. Lời cảm ơn đồng bào

B. Tự phê bình

C. Lời khuyên anh em viên chức

D. Lời căn dặn cán bộ tuyên truyền

84. Ngày 28/1/1946, Hồ Chí Minh viết một bài đăng báo Cứu quốc, có đoạn viết: "Tôi phải nói thật: những sự thành công là nhờ các đồng chí cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi. Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, Nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi". Bài báo đó có tên là gì?

A. Lời cảm ơn đồng bào

B. Tự phê bình

C. Lời khuyên anh em viên chức

D. Lời căn dặn cán bộ tuyên truyền

85. "Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung. Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu". Bác Hồ viết câu đó trong văn kiện nào?

A. Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu

B. Lời cảm ơn - ngày 2/1/1946

C. Lời phát biểu trong buổi lễ ra mắt ứng cử viên tổ chức tại Việt Nam học xá

D. Đạo đức cách mạng

86. "Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng". Hồ Chí Minh viết câu đó lúc nào?

A. Ngày 5/1/1946

B. Ngày 5/1/1947

C. Ngày 5/1/1948

D. Ngày 5/1/1950

87. Ngày 6/1/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa I tại địa điểm bỏ phiếu nào?

A. Phố Lò Đúc

B. Phố Hàng Gai

C. Phố Hàng Trống

D. Phố Hàng Vôi

88. "Trung, Nam, Bắc đều là đất nước Việt Nam. Chúng ta đều chung một tổ tiên dòng họ, đều là ruột thịt anh em… Không ai có thể chia rẽ con một nhà, không ai có thể chia rẽ nước Pháp, thì cũng không ai có thể chia rẽ Việt Nam ta". Đoạn văn trên được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh.

A. Trả lời phỏng vấn của các nhà báo Việt Nam, Pháp, Trung Hoa

B. Lời tuyên bố với quốc dân sau khi đi Pháp về

C. Thư gửi đồng bào toàn quốc

D. Lời kêu gọi Kiều bào Việt Nam ở Pháp

89. "Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên". Điều khẳng định trên đây được trích từ lời tuyên bố với quốc dân ngay sau khi Hồ Chí Minh đi Pháp về. Đó là ngày nào?

A. 14/9/1946

B. 15/10/1946

C. 23/10/1946

D. 19/12/1946

90. "Không chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ". Lời khẳng định đanh thép này được trích trong "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đó được viết lúc nào?

A. 5/11/1946

B. 19/12/1946

C. 20/12/1946

D. 22/12/1946

91. Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" tại:

A. Phố Hàng Ngang, Hà Nội

B. Phủ Chủ tịch, Hà Nội

C. Làng Vạn Phúc, Hà Đông

D. Tân Trào, Tuyên Quang

92. Nhân dịp tết Trung thu, chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thiếu niên nhi đồng, mở đầu bức thư Người viết:

"Trung thu trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh, nhớ thương nhi đồng…

… Gửi cho các cháu, tỏ lòng nhớ nhung"

Đó là tết Trung thu năm nào?

A. 1950

B. 1951

C. 1952

D. 1949

93. "Chúng ta quyết định đánh thắng trận này. Để đánh thắng trận này, các chiến sĩ ở mặt trận ấy phải kiên quyết, dũng cảm trăm phần trăm. Thắng lợi ở mặt trận này là thắng lợi chung của các chiến sĩ toàn quốc". Đoạn văn trên trích từ Lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh về một chiến dịch quan trọng, đích thân Người cũng ra mặt trận. Đó là chiến dịch:

A. Việt Bắc

B. Cao - Bắc - Lạng

C. Trần Hưng Đạo

94. "Tham ô, lãng phí và bệnh quan lieu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đông minh của thực dân và phong kiến… Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta, nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính". Câu nói đó của Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào?

A. Đường Kách Mệnh

B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

C. Bài nói nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm

D. Phát động chống nạn thất học

95. Trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh nói: "mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm 8 chữ là: ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC". Buổi ra mắt đó vào lúc nào?

A. 3/3/1950

B. 3/3/1951

C. 3/3/1955

D. 3/3/1960

96."Chống tham ô, lãnh phí, bệnh quan lieu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận". Hồ Chí Minh nói điều trên vào thời gian nào?

A. 1927

B. 1930

C. 1941

D. 1952

97. Tại Đại hội anh hung, chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất, Hồ Chí Minh nói: "Người người thi đua. Ngành ngành thi đua. Ta nhất định thắng. Địch nhất định thua". Đại hội đó được tổ chức thời gian nào?

A. 5/1951

B. 5/1952

C. 5/1953

D. 5/1954

98. "Toàn thể chiến sĩ thi đua giết giặc. Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Độc lập thống nhất, nhất định thành công". Bài thơ này được Hồ Chí Minh viết vào năm nào?

A. 1941

B. 1945

C. 1953

D. 1957

99. Ngày 25/1/1953, tại Hội nghị TW, Hồ Chí Minh đã gửi Bản dự thảo Cương lĩnh của Đảng lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất. Đó là Hội nghị TW lần thứ mấy của Khóa II?

A. Hội nghị TW3

B. Hội nghị TW4

C. Hội nghị TW5

D. Cả ba đều không đúng

100. Tại Việt Bắc, Hồ Chí Minh gặp gỡ nhà báo kiêm đạo diễn ảnh Liên Xô Rôma Cácmen vào thời gian nào?

A. Tháng 7/1945

B. Tháng 7/1947

C. Tháng 7/1949

D. Tháng 7/1954

101. Hồ Chí Minh tới thăm và nói chuyện với các đại biểu quân đội của Quân khu IV đóng trụ sở tại Vinh vào thời gian nào?

A. 15/06/1956

B. 15/6/1957

C. 15/6/1958

D. 15/6/1961

102. Hồ Chí Minh về thăm quê hương lần thứ hai vào thời gian nào?

A. Ngày 8/12/1960

B. Ngày 8/12/1961

C. Ngày 8/12/1962

D. Ngày 8/12/1963

103. Hồ Chí Minh nói: "Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh". Trận đánh đó là chiến dịch nào?

A. Biên Giới

B. Tây Bắc

C. Thượng Lào

D. Điện Biên Phủ

104. "Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết để tranh lại độc lập, thống nhất, dân chủ, hòa bình". Doạn trích trong thư khen ngợi của Hồ Chí Minh gửi cho cán bộ và đồng bào Tây Bắc sau chiến thắng gì?

A. Chiến thắng Biên Giới

B. Chiến thắng Hòa Bình

C. Chiến thắng Tây Bắc

D. Chiến thắng Điện Biên Phủ

105. Hồ Chí Minh đến thăm đền Hùng lần đầu tiên, vào thời gian nào?

A. Tháng 9/1945

B. Tháng 9/1950

C. Tháng 9/1954

D. Tháng 10/1954

106. Bác Hồ nói: "Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Bác Hồ nói câu nói trên ở đâu?

A. Tân Trào

B. Hà Nội

C. Cổ Loa

D. Đền Hùng

107. Hồ Chí Minh đọc mấy câu thơ sau tại đâu

"Chúng ta đoàn kết một nhà

Ấy là nghĩa trọng, ấy là tình sâu…"

A. Cao Bằng

B. Hà Nội

C. Nghệ An

D. Thái Nguyên

108. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Hiến pháp mới của nước Việt Nam do kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa II thông qua, là ngày nào?

A. Ngày 18/12/1959

B. Ngày 31/12/1959

C. Ngày 1/1/1960

D. Ngày 6/1/1960

109. "Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". Câu nói trên ở tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

A. Đường Kách Mệnh

B. Đạo đức cách mạng

C. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

D. Liên Xô vĩ đại

110. Tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Hồ Chí Minh có bút danh là gì?

A. Hồ Chí Minh

B. Trần Lực

C. T.L

D. X.Y.Z

111. "Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau" câu nói đó của Hồ Chí Minh ở trong tác phẩm nào của Người?

A. Đạo đức cách mạng

B. Đường Kách Mệnh

C. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

D. Sửa đổi lối làm việc

112. Tác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Hồ Chí Minh được in lần đầu tiên trên tạp chí nào?

A. Tạp chí Quân đội nhân dân

B. Tạp chí Học tập

C. Tạp chí Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội

D. Tạp chí Xây dựng Đảng

113. "Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa… song, nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào?

A. Lời kêu gọi, ngày 19/12/1946

B. Lời kêu gọi, ngày 17/7/1966

C. Thư chúc Tết, năm 1968

D. Di chúc, năm 1969

114. Bài viết "Cách mạng tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc" của Hồ Chí Minh đăng trên báo Nhân dân ra ngày tháng năm nao?

A. 1/11/1962

B. 1/11/1965

C. 1/11/1967

D. 1/11/1968

115. Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta vào lúc nào?

A. 9 giờ 45 phút ngày 2/9/1969

B. 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969

C. 9 giờ 45 phút ngày 3/9/1969

D. 9 giờ 47 phút ngày 3/9/1969

116. "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải thật xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Câu nói trên của Hồ Chí Minh ở trong tác phẩm nào của Người?

A. Đạo đức cách mạng

B. Đường Kách mệnh

C. Bản Di chúc

D. Sửa đổi lối làm việc

117. "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta, của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữa gìn con người của mắt mình". Hồ Chí Minh nói câu nói đó ở văn kiện nào?

A. Đạo đức cách mạng

B. Sửa đổi lối làm việc

C. Thường thức chính trị

D. Bản Di chúc

118. Bài thơ: "Năm qua thắng lợi vẻ vang. Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Tiến lên! chiến sĩ đồng bào! Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn". Bài thơ chúc tết, Hồ Chí Minh viết vào năm nào?

A. 1966

B. 1967

C. 1968

D. 1969

119. "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sống đất nước ta đã sinh ra Hồ chủ tịch, người anh hung dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta". Nhận định trên ở trong văn kiện nào?

A. Lời kêu gọi của BCH TW Đảng Lao động Việt Nam ngày 3/9/1969

B. Điếu văn của BCH TW Đảng Lao động Việt Nam ngày 9/9/1969

C. Bản thông cáo đặc biệt ngày 4/9/1969

D. Xã luận báo Nhân dân ngày 9/9/1969

120. Lễ truy điệu Hồ Chủ tịch được tổ chức với những nghi thức trọng thể nhất tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào thời gian nào?

A. 6/9/1969

B. 7/9/1969

C. 8/9/1969

D. 9/9/1969

121. Ủy ban trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, ủy ban liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Hội đồng cố vấn Chính phủ đã tổ chứ lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch ở căn cứ địa kháng chiến vào thời gian nào?

A. Ngày 8/9/1969

B. Ngày 9/9/1969

C. Ngày 10/9/1969

D. Ngày 12/9/1969

122. "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Câu nói trên của Hồ Chí Minh ở trong văn kiện nào?

A. Đạo đức cách mạng

B. Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ hai của Đảng

C. Lời kêu gọi ngày 17/7/1966

D. Di chúc

123. Các hoạ sĩ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Thị Kim vẽ chân dung và nặn tượng Hồ Chí Minh khi người làm việc ở đâu?

A. Bắc Bó

B. Tân Trào

C. Vạn Phúc

D. Bắc Bộ phủ

124. Hồ Chí Minh căn dặn: “Làm việc phải có công tâm, công đức. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con bầu bạn, mà kéo vào chức nọ, chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài hơn mình. Phải trung thành với Chính phủ, với đồng bào. Chớ lên mặt quan cách”. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh.

            A. Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hoá

            B. Tác phẩm “Đời sống mới”

            C. Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ

            D. Sửa đổi lối làm việc

125. “Phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người”. Câu nói trên của Hồ Chí Minh chỉ cho chúng ta biết điều gì:

            A. Cách thức tự phê bình và phê bình

            B. Mục đích tự phê bình và phê bình

            C. Điều kiện để đoàn kết và thống nhất

            D. Tất cả các điều trên

126. Hồ Chí Minh khẳng định: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Điều khẳng định trên được Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?

            A. Đời sống mới

            B. Sửa đổi lối làm việc

            C. Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ

            D. Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà

127. Hồ Chí Minh đã dùng bút danh gì để viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”?

            A. Tân sinh

            B. c, b

            C. X.Y.Z

            D. T.Lan

128. “Đạo đức, ngày trước thì chỉ trung với vua, hiếu với cha mẹ. Ngày nay, thời đại mới đạo đức cũng phải mới. Phải trung với nước, phải hiếu với dân, với đồng bào”. Câu đó Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?

            A. Lời căn dặn cán bộ tuyên truyền

            B. Bài nói tại trường cán bộ tự vệ Hồ Chí Minh

            C. Bài phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc

            D. Lời khuyên anh em viên chức

129. “Nền tảng của vấn đề dân tộc là vấn đề nông dân, vì nông dân là tối đại đa số trong dân tộc. Muốn kháng chiến hoàn toàn thắng lợi, thì phải thiết thực nâng cao quyền lợi kinh tế và chính trị của nông dân, phải chia ruộng đất cho nông dân”. Hồ Chí Minh nói điều đó nhằm thực hiện chủ trương nào?

            A. Đẩy mạnh kháng chiến chống thực dân Pháp

            B. Tiến hành cải cách ruộng đất

            C. Thủ tiêu chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến

            D. Tất cả các chủ trương trên

130. “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là rất tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức, cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào:

            A. Đường cách mạng (1927)

            B. Tuyên ngôn độc lập (1945)

            C. Di chúc (1969)

            D. Lời khai mạc Đại hội Đảng lần thứ III (1960)

131. “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào

            A. Bản án chủ nghĩa thực dân Pháp (1925)

            B. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ hai (1951)

            C. Bài nói tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai (1958)

            D. Di chúc (1969)

132. “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ Quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh được ghi lại trong tác phẩm nào?

            A. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch

            B. Tuyên ngôn độc lập

            C. Đời sống mới

            D. Phát biểu với kiều bào ở Pháp

133. “Cô ở ngoài này học tập một thời gian rồi về tiếp tục kháng chiến với bà con. Người cách mạng phải học suốt đời, học lý luận, học quần chúng, học thực tế. Người không học thì thì như đi ban đêm không có đèn, không có gậy, dễ vấp té, có phải thế không?”. Đây là lời Bác Hồ căn dặn ai?

            A. Nguyễn Thị Chiên

            B. Nguyễn Thị Thập

            C. Nguyễn Thị Định

            D. Tạ Thị Kiều

134. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo?

            A. Lòng thương người        C. Tinh thần cứu khổ, cứu nạn

            B. Tinh thần từ bi, bác ái    D. Cả a, b, c

135. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác – Lênin nghĩa là gì?

            A. Học thuộc các luận điểm lý luận

            B. Để sống với nhau có tình, có nghĩa

            C. Để chứng tỏ trình độ lý luận cách mạng Việt Nam

136. Hồ Chí Minh được UNESCO ra nghị quyết công nhận anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hoá kiệt xuất vào năm nào?

      &n