Đề nghị các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc nghiên cứu chỉ đạo các chi đoàn tiến hành Đại hội theo đúng hướng dẫn