Đề nghị các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc tiến hành phân loại đúng theo hướng dẫn